93 résultats

Votre recherche

Recherche simple : Bing Jin

Affiner

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 3399-4061 > Chinois 3399-3452

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4062-4851 > Chinois 4331-4453

Chinois 4331-4338 . 元人雜劇百種Yuan ren za ji bai zhong.Cent pièces de théâtre de la dynastie des Yuan.Yuan qu xuan.Choix des pièces de la dynastie des Yuan. Autre titre : 元曲選

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4062-4851 > Chinois 4666-4851

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4852-5342 > Chinois 5028-5117

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4852-5342 > Chinois 5028-5117

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4852-5342 > Chinois 5028-5117

Chinois 5058-5059 . 武經備纂要Wu jing bei zuan yao.Principes des Livres canoniques militaires.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4852-5342 > Chinois 5028-5117

Chinois 5055 . 增補武經體註標題詳解Zeng bu wu jing ti zhu biao ti xiang jie.Les Livres canoniques militaires, avec commentaire, édition augmentée.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4852-5342 > Chinois 5118-5207

Chinois 5161 . 吳醫彚講Wu yi hui jiang.Collection de traités des médecins de Wu.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 5721-6167 > Chinois 5721-5815

Chinois 5802

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6293-6378

Chinois 6357 . 陀羅尼雜集Tuo luo ni za ji.Collection de dhāraṇī.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6450-6511

Chinois 6503

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6543-6544 . 弘明集Hong ming ji.Collection d'écrits relatifs au bouddhisme.

Département des Manuscrits > Mandchou

Mandchou 195 . Daicing gurun-i Doro eldengge-i orin ningguci aniya fulgiyan morin erin forgon-i ton-i bithe.[Da Qing Dao-guang er shi liu nian sui ci bing-wu shi xian shu 大清道光二十六年歲次丙午時憲書.]

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Pelliot chinois 2481

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Pelliot chinois 2482

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Pelliot chinois 2104

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Pelliot chinois 2094

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2537

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2614 A

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2638

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2567 (+ 2552)

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2681

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2748

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2945

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2947

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2555

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2901

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2518

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2985

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2991

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2825

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3001-3500

Pelliot chinois 3390

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3001-3500

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3001-3500

Pelliot chinois 3081

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3001-3500

Pelliot chinois 3047

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3001-3500

Pelliot chinois 3016

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3001-3500

Pelliot chinois 3211

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3001-3500

Pelliot chinois 3298 . Jin guang ming zui sheng wang [jing] 金 光 明 最 勝 王 [經] trad. de Yi jing 義 淨.