Département des Manuscrits > Vietnamien > Vietnamien B

Vietnamien B 28. Thiên Nam tứ tự kinh.

Cote : Vietnamien B 28 
Thiên Nam tứ tự kinh. 天南四字經.
1874
Papier. 1 fascicule. 35 p.. 250 x 130 mm. Reliure.
Documents en vietnamien en Chữ Nôm
Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits
Ce document est conservé sur un site distant.

Conditions d'accès

Un délai est nécessaire pour la communication de ce document. En savoir plus.

Présentation du contenu

Le classique des quatre caractères

Nội dung: Kể sử Việt Nam bằng văn vần chữ Hán: 丑會之初陰凝爲地 Sửu hội chi sơ, Âm ngưng vi địa, 南北東西四方各異 Nam bắc tây đông, Tứ phương các dị, 洪惟我越位在午丁 Hồng duy ngã Việt, vị tại Ngọ Đinh, 星分翼軫地節陽經 Tinh phận Dực Chẩn, Địa tiết dương kinh. 東底合浦西鄰大里 Đông để Hợp Phố, Tây lân Đại Lý. 北極思明南包烏里 Bắc cực Tư Minh, Nam bao Ô Lý… 前吳破漢波淁白藤 Tiền Ngô phá Hán, Ba thiếp Bạch Đằng. 三珂僭位後吳再興 Tam Kha tiếm vị, Hậu Ngô tái hưng. 李朝太祖徙都昇龍 Lí triều Thái tổ, tỉ đô Thăng Long. 東阿日出仁厚相傳 Đông A nhật xuất, Nhân hậu tương truyền

Informations sur les modalités d’entrée

Acquisition 15532

Informations sur le traitement

Notice encodée en EAD par Héricher Laurent