Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 7229-9080 > Chinois 7589-9080

Chinois 7610-7625

foliotation : Chinois 7610-7622
I玉海Yu hai.

Présentation du contenu

La mer de jade.

Encyclopédie par Wang Ying lin Bai hou, de Xun yi (1223-1296). Préface par Kang Ji tian, de He he à Jiang ning (1806). Introduction explicative. Préfaces par Hu Zhu, de Dong yang (1338) ; par Li Huan, de Zhong shan (1340) ; introduction par Zhao Yong xian, de Wu (1589) ; par Li Zhen yu Wei rao, de Ji shui (1687) ; par Xiong Ben, de Nan zhou (1738) ; par Zhang Hua de Guang chuan (1738). Table des matières, comprenant le Yu hai et les articles suivants.

Encyclopédies