Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6549

LXXXIII (livre 6)中臺司禮太常伯隴西王博叉等執議奏狀Zhong tai si li tai shang bai long xi wang bai cha deng zhi yi zou zhuang.Rapport du prince de Long xi et autres.

Présentation du contenu

Feuillet 6.