Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6527

IX (livre 2)唐飛錫法師念佛三昧寶王論Tang fei xi fa shi nian fo san mei bao wang lun.

Présentation du contenu

Cf. Chinois 6503, article II.