Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6516

XIII (livre 1)龍舒王居士勸人徑修淨土文Long shu wang ju shi quan ren jing xiu jing tu wen.

Présentation du contenu

Chinois 6515 article XIII.

Feuillets 39 à 42.