Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6515

XIII (livre 1)龍舒王居士勸人徑修淨土Long shu wang ju shi quan ren jing xiu jing tu.Conseil de se préparer directement à la Terre Pure, par Wang Long shu.

Présentation du contenu

Auteur : Wang Ri xiu.

Feuillets 43 à 46. — Cf. Chinois 6511.