Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6450-6511

Chinois 6478

CX (livre 6)白侍郎六讚偈並序Bai shi lang liu zan jie bing xu.Six éloges, par Bai shi lang.

Présentation du contenu

Extrait du Chang qing ji.

Feuillets 18 et 19.