Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6450-6511

Chinois 6478

CIII (livre 6)褒禪山慧空禪院輪藏記Bao chan shan hui kong shan yuan lun zang ji.Mémorial du cakrapiṭaka de la bonzerie de Hui kong, dans la montagne Bao shan.

Présentation du contenu

Par Yang Jie Wu wei ju shi.

Feuillet 12.