Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6226-6292

Chinois 6233

I佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經Fo shuo yi qie ru lai zhen shi sha da sheng xian zheng san mei da jiao wang jing.Sarvatathāgata satya saṅgraha mahāyāna pratyutpannābhisambuddha samādhi mahātantra rāja sūtra.
30 livres.

Présentation du contenu

Version de Shi hu. Lecture des termes difficiles. Édition de Ji zhao an (1637, 1638).

Bibliographie

Bunyiu Nanjio 1017.