Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6226-6292

Chinois 6232

I佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經Fo shuo miao ji xiang yu jia da jiao jin gang pei luo fo lun guan xiang cheng jiu yi gui jing.Vajra bhairava tantra krodha tattvarāja sūtra.
1 livre.

Présentation du contenu

Version de Fa xian (982-1001). Lecture des caractères rares. Édition de Hua cheng si (1627).

Bibliographie

Bunyiu Nanjio 1062.