Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6226-6292

Chinois 6228

II佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經Fo shuo zui shang gen ben da luo jin gang bu kong san mei da jiao wang jing.Anuttaramūla mahāsaṅkhya vajrāmogha samaya mahātantrarāja sūtra.
7 livres.

Présentation du contenu

Version de Fa xian (982-1001). Liste des caractères difficiles. Édition du Hua yan ge (1642).

Bibliographie

Bunyiu Nanjio 1037.