Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6226-6292

Chinois 6227

IV金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經Jin gang kong bu ji hui fang guang gui yi guan zi zai pu sa san shi zui sheng xin ming wang da wei li wu chu se mo ming wang jing.Mahābalavajrakrodha sūtra.
3 livres.

Présentation du contenu

Version de E zhi da xian. Lecture des caractères difficiles. Édition de 1664.

Bibliographie

Bunyiu Nanjio 1048.