Chinois 6180

XXIV, livre 3佛說國王五人經Fo shuo guo wang wu ren jing.Pañca rājaputra sūtra.

Présentation du contenu

Feuillets 3 à 9.

Bibliographie

Bunyiu Nanjio 775.