Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 5721-6167 > Chinois 6112-6167

Chinois 6140

VI最上大乘金剛大教寶王經Zui shang da sheng jin gang da jiao bao wang jing.Vajragarbha ratnarāja tantra sūtra.
2 livres.

Présentation du contenu

Version de Fa tian (Fa xian) (973-981). Liste des caractères rares.

Bibliographie

Bunyiu Nanjio 869.