Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 5343-5720 > Chinois 5656-5720

Chinois 5673-5674

division : Chinois 5673
XVIII, livre préliminaire顏雲麓先生傳.Yan yun lu xian sheng zhuan.Vie de Yan Yun lu.

Présentation du contenu

Yan, postnom Wen shui, surnom Bai zheng. Auteur : Wang Xiu yu, de Wu lin (1684).

Taoisme • traités dogmatiques, moraux, etc.