Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4852-5342 > Chinois 4974-5027

Chinois 5024

I新刻石函平砂玉尺經全書眞機Xin ke shi han ping sha yu chi jing quan shu zhen ji.Le Yu chi jing (Livre sacré du Pied en jade), nouvelle édition.

Présentation du contenu

Par Liu Bing zhong Zhong hui, premier postnom Kan, nom posthume Wen zheng, de Shui zhou († 1274). Expliqué par Liu Ji Bai wen, nom posthume Wen cheng, de Qing tian (1311-1375). Préface non signée (1606). Texte et figures.

6 livres. — Cat. imp., liv. 111 f. 5 (Yu chi jing en 4 livres).