Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 4001-6040

Pelliot chinois 4597

Cote : Pelliot chinois 4597  Réserver
Rouleau de 15 ff. dont 9 de 39 à 42 cm (f. 1 : 45,1 cm ; f. 4 : 6 cm ; f. 5 : 34 cm ; f. 9 : 7,2 cm ; f. 10 : 31,8 cm ; f. 16 : 21 cm), précédées d'un fragment : 5,3 cm, et suivies d'une amorce : 1,4 cm. Pap. irrégulier, beige (10 YR 8/3). Verg. 4 par cm. Trous, fentes et échancrures. L'écriture du recto transparaît par endroits au verso. Montage sur f. de restauration. 28,3 × 533,5 cm
Xe siècle
Document en chinois.
Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits

Documents de substitution

Il existe une version numérisée de ce document.

Numérisation effectuée à partir d'un document original.

Voir le document numérisé
vignette simple

Documents de substitution

Microfilm en noir et blanc. Cote de consultation en salle de lecture : MFILM Pelliot chinois 4597. Cote de la matrice (pour commander une reproduction) : R 20791.

Documents de substitution

Il existe une version numérisée de ce document.

Numérisation effectuée à partir d'un document de substitution : R 20791.

Voir le document numérisé
vignette simple

Amitābha • Shan hui 善 惠 (慧) • Shan dao 善 導 • Shan cai tong zi 善 財 童 子 • Shi er guang li 十 二 光 禮 • Shi jia ji 釋 迦 髻 • Sheng wen bu sa wen 聲 聞 布 薩 文 • Sheng wen chang dao wen 聲 聞 唱 導 文 • Shou shui shuo jie wen : 受 水 說 偈 文 • Shou xiang tang shuo jie wen 受 香 湯 說 偈 文 • Shou ji xiang cao jie 受 吉 祥 草 偈 • Shou chou shuo jie wen 受 籌 說 偈 文 • shuang lin li 雙 林 裡 • Dipaṃkara • Fa shen li 法 神 禮 • Fa zang ru lai : 法 藏 如 來 • Fo mu zan 佛 母 讚 • fu jiao shou 副 教 授 • Hai jing 海 淨 • Xiang hua gong yang Fo 香 花 供 養 佛 • Xiang tang zan wen 香 湯 贊 文 • Xiang zan wen 香 讚 文 • Xian zhao 賢 照 • Xuan zang 玄 奘 • he shang 和 尚 • He pu sa jie wen 和 菩 薩 戒 文 • Hua lin 花 林 • Hua zan wen 花 讚 文 • Huai zhen 懷 眞 • Huan chou shuo jie wen 環 籌 說 偈 文 • Hui hu 迴 鶻 • Hui hu shi 迴 鶻 使 • Hui yong 惠 永 • Ru bu sa tang shuo jie wen 入 布 薩 堂 說 偈 文 • Jiu xiang guan shi 九 想 觀 詩 • Jin gang wu li wen 金 剛 五 禮 文 • Jin ji 金 髻 • Jing li wu suo guan 敬 禮 無 所 觀 • Quan shan wen 勸 善 文 • Guan nei du seng tong 管 內 都 僧 統 • Kumārajīva • lao su 老 宿 • Lei luo ru yun yu 淚 落 如 雲 雨 • Li Zhang (jun ?) 李 長 (後 ?) • Li ji 利 濟 • Luo shi fa shi zan 羅 什 法 師 讚 • Maitreya • Maudgalyāyana • niang zi 娘 子 • Ban zhou fan zan wen 般 舟 梵 讚 文 • Bao de si 保 德 寺 • bo shi 博 士 • Bu sa chang dao wen 布 薩 唱 導 文 • Bu sa wen 布 薩 文 • pu man le 普 瞞 樂 • Pu sa shi wu jin jie 菩 薩 十 無 盡 戒 • Pu sa an ju xi jie xia fa 菩 薩 安 居 息 解 夏 法 • Pu sa an ju xi jie xia zi zi fa 菩 薩 安 居 息 解 夏 自 恣 法 • Pu sa chang dao wen 菩 薩 唱 道 文 • Śākyamuni • Sa dou wang zi 薩 埵 王 子 • San hua le zan wen 散 華 樂 讚 文 • Seng you 僧 幽 • Xi fang le zan wen 西 方 樂 贊 文 • Xiao yin zhao li 小 寅 朝 禮 • xie he 斜 褐 • Xue shan tong zi 雪 山 童 子 • Song shi zan 送 師 讚 • Song wen zhang 誦 文 章 • si hong shi yuan 四 弘 誓 願 • Si wei yi zan 四 威 儀 讚 • Da cheng zhong zong jian jie yao yi bie xing ben 大 乘 中 宗 見 解 要 義 別 行 本 • Tang San zang zan 唐 三 藏 讚 • dao chang 道 場 • chang shi 長 史 • Chang xing xiang shuo jie wen 唱 行 香 說 偈 文 • Chou chan shi jie hu zan 稠 禪 師 解 虎 讚 • Zhong nan shan 終 南 山 • Chu jia zan wen 出 家 讚 文 • Zhuan jing xing dao yuan wang sheng jing du fa shi zan 轉 經 行 道 願 往 生 淨 土 法 事 讚 • Tiṣya • tuo ren 駝 人 • Dong ku 東 窟 • tong xue 同 學 • du seng zheng 都 僧 政 • Ci fu mu chu jia zan wen 辭 父 母 出 家 讚 文 • Ci dao chang zan 辭 道 場 讚 • Qing shi fang xian sheng zan 請 十 方 賢 聖 讚 • Qing jing miao jie wen 清 淨 妙 偈 文 • Wo lun chan shi jie 臥 輪 禪 師 偈 • Wu liang le 無 量 樂 • Wu xiang li 無 相 禮 • Wu tai shan zan wen 五 臺 山 讚 文 • Yao he shang 姚 和 尚 • You wu tai zan wen 遊 五 臺 讚 文 • Yi jing san zang zan 義 淨 三 藏 讚 • yin sheng 音 聲 • Yin zhao li 寅 朝 禮 • Yu chou shuo jie wen 浴 籌 說 偈 文 • yuan wang sheng 願 往 生 • Gāthā