Département des Manuscrits > Néerlandais

Néerlandais 37

Cote : Néerlandais 37  Réserver
Ancienne cote : Supplément français 1329
XVIIe siècle
Plusieurs mains, changement en part. f. 280.
Papier. — 315 ff., 145 x 115 mm.
Ce document est rédigé en néerlandais.
Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits

Présentation du contenu

Recueil de traités dévots.

F. 1v. Miniature, représentant la Vierge, avec l'inscription : « Sicut ilium inter spinas. »
F. 2. « Dit zyn VI graden daer hem een mensch in oeffenen sal inden scouwen die ons beschryft rychardus. » — « Die eerste graet is dat si bedencke ende ouerdencke die cierheit der creaturen. » — Cf. Richard de S. Victor, Benjamin Major, I, 6 (édit. Migne, col. 70 ss).
F. 5. « Van VII graden om te comen touer sueticheit des h. geest. — Die eersten graet, is die waekerheit die die bruyt Christi sorchuoldich maect...»
F. 7. « Vander oueruloediger gracien der geender die hem Jhesus heel ouergeeft ende hoe vyant dat benyt. 0 suete jhesus, al der suetste brudegom, etc. »
F. 9v. « Hoe wi altyt in vresen sullen syn en setten ous tegen ons gebreken. — Nu myn wtuer [e] oren fief. »
F. 10v. « Hier begint een boeck inhoudende veel scoender oeffinge ende leeringe. Ende ierst hoe haer die maghet maria plach te bereyden als si haer gebet plach te doen. — Men mach weten dat die godlyke maghet. »
F. 17v. « Dit syn drie punten die eenen rechten scouwen toehooren. — Dat ierste is : men moet wael geordineert syn. »
F. 18. « Hier beghint een spieghel des ewigen leuens ende leert ons, die kennisse gods ende der sielen ende der engelen ende scoen leeringe. — Eens des morgens onlanges geleden. »
Traité de la vie future, en forme de dialogue entre l'homme die « mensch » et l'Écriture « Schriptuera » ; — f. 81-88 ne font pas partie de ce traité, et doivent être placés plus loin, entre f. 96 et f. 97 ; — expl. « Dat welcke ons al te sanen wil gonnen die vader, die soen, die heilige geest. » (f.95v)
F. 95v. — « Hen exempel — Sinte iheronimus schryft een exempel van eenre vrouwe. » ; — f. 81, 82r (déplacés) font partie de ce traité ; — Du voeu de chasteté.
F. 82. « Dit spreect onse heer. — Onse heer ihesus sprect voleht my na. » ; — f. 82-88, f. 97-98, font partie de ce traité.
F. 98. 2. « Hier begint hoemen god mynnen sal wt allen onsen crachten ende sielen ende gedachten. — Het staet geschreuen in den heiligen schriften. »
F. 103v. « Hier beginnen deuote epystelen die ... henrycus zuze ... seynde synen geestelyken kinderen. — Wilstu weten ofstu dat lyden ons heeren. » ; — les deux morceaux suivants sont peut-être aussi traduits de Suso.
F. 104v. « Dese naeruolghende punte syn ock vruchten die van den ouerdencken des lidens ons heeren tomen. — Dat ierste is te vlien tydelyke lust. »
F. 108. « Een schoon leringe. Hoert op, myn kint myn kint korte worden. »
F. 110. « Een schon leeringe. — Myn lief kint ick heb aen di gemerckt. »
F. 111. « Dit is een geestelycke oefinge voer gheestelycke mensche. — Omensch gedenckt ende laet nimmer meer van dynre harte gaen. »
F. 112v. « Sante Pauwels benedicie. — God van alle gratie die ons geroepen heeft. »
F. 113. « Hoe haer die bruyt christi tot haren bruydegom keert. — In den eersten keert si allen haer gemoeden van allen wtwendigheit. » ; — expl. « Daerom loeft si hem dickste in syn suete tegenwoerdicheit. Amen. » (f. 130v)
F. 130v. « Om een wenich oeffinge te hebben. Vander mensch-wordinge ons he ren Jhesu Christi. — Item een oeffinge op elcken dach van der weken ende des Sondachs. » ; — expl. « Ende dat in memorien synder bittere passien. »
F. 140 v. « Hier begint een suuerlyke leeringe van een biechtdochter. Een biechtvader hoorde syn biechtdochter...»
F. 143v. « Dit syn drie roepen.Ten eersten roep ieh myn hart tot my. »
F. 144v. « Een exempel van gelatenheid. — Het was een maget die hadde allen haren vlyt. »
F. 147. « Een exempel. — Een goet mensch beclaechden hem. »
F. 147v. « Een exempel van leeringe van een dempte maget. — Het was een ioffrouwe goet van lenen. » ; — expl. « die moet ons om syn goetheit gebenedien ende salich maken inder ewicheit. Amen. » (f. 154)
F. 154v. « Een leeringe. — Godt te dancken om syne milde barmharticheit. »
F. 159. « Dit (ms. Die) syn drie vragen voer een geestelyke mensch. — Die eerste vrage is wattet is een willich afgaen in geest ende in natuer. »
F. 161v. « Een goede leeringe. — Een waerachtige suster sal in den kercken deuoet wesen. »
F. 162. « Een goede leeringe. — Om tribulatien. »
F. 162v. « Een goede leeringe, van eenen cloesterlyken leuen. — Die moeste dy in veel dinghen ».
F. 163v. « Hoe een getrou bruyt haer hart god offeren sal. — Te eersten offert si hem een bitter hart. »
F. 164v. « Doer dese souen punten plach haer een ander te oeffenen. — Dat eerste is dat een aenvangende mensa. »
F. 165v. « Hier begint een sauerlyke deuoet oeffinge voer geestelyke personen. — Het is seer orberlyck voer. »
F. 173. « Een suyuerlyke oefinge. — Het was een vrouken die dickwil ten heilgen sacrament ginck. »
F. 174v. « Hier begint den corten abc. — Aensiet waen gi comen syt.»
F. 175v. « Hier begynt den gulden abc. — Altyt suldi wat gods spreken ende denken. »
F. 176v. « Hier begint een leeringe opten abc. — Aenbidt den heer in allen steden. »
F. 178. « Een schoen onderscheit vander saligen armoede ende hoe wi daertoe comen. — Salich syn die arm van geest syn, etc. »
F. 189. « Item van twee broeders die ene molderine vraecden. — Twe priesters van der prediker oerden. »
F. 194. « Een siel. Die siel is een geestelyke natuer. »
F. 194v. « Een exemple scoen. — Een meester inder godtheit. »
F. 198. « Hoe wi in godt ouerformt sullen worden. — Du sult weten dat in drie manieren. »
F. 203. « Hot god der sielen leert hem seinen te kennen. — Want dyn vuerige begeerten »
F. 207. « Die bruyt tot haren bruidegom. — O mynlike heer. »
F. 207v. « Hier wordt die siele geleert hoe si in god stouwen sal. — Du sult weten dat men niet en mynt dan dat men kent. »
F. 212. « Hoe die siel ... ouerhaelt — dat si inder scouwinge geleert heeft. — Hier om een mensch. »
F. 215v. « Hier begint een oeffinge van die wonderlyke werken gods. — Dese manier mac een mensch houden. »
F. 223v. « Hoe men hoert te peysen opdat h. cruys. — Als gi dat cruys ons heren aensiet. »
F. 226v. « Die yerste contemplacie van den heiligen cruys ons heeren. — Om te hebben deuocie. »
F. 228. « Die tweede contemplacie. » ; — f. 229v « Die derde contemplacie » ; — f. 231 « Die vierde contemplacie » ; — f. 232 « Die vyfte. ».
F. 234v. « Van menigerhande blyscap ... inden ewigen leuen ... Ten ierste alsdat gebenediete aonschyn gods. »
F. 240. « Dese na geschreuen gebeden selstu alla dagen eysschen wtter werdiger. V. wonden. » — « O vader aller ontfermharticheit. »
F. 256. « Altyt ons seluen te ver[c]loeken met eenen geheelen wil. »

F. 280. D'une autre main : « Sunte Pauwels seit het si verre van my dat ic ergens. »
F. 307v. « Hiert begint een sermoen wt S. Mattheus. — Gratias ago tibi pater coeli et terre. »

F. 314v. Sont ajoutés 4 vers et des réflexions pieuses. — Expl. : « veruolcht u roepinge. Ouerdenekt u uerlossinge. ». — Une main moderne a ajouté une date fausse (« met godt gratie geyndig anno duysent vier hondert seventig een.»)
F. 315 (ancienne feuille de garde, collée auj. sur la reliure). Mention du nom « Suster Warin Ghysberts » avec quelques réflexions pieuses.

Documents de substitution

Les enluminures de ce manuscrit sont indexées dans la base Mandragore.

Documents de substitution

Microfilm en noir et blanc. Cote de consultation en salle de lecture : MF 35081. Cote de la matrice (pour commander une reproduction) : R 47478.

Informations sur le traitement